Nie posiadasz jeszcze konta?

DoPobrania.net

Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w naszym serwisie jest w 100% darmowa!

Żadnych opłat stałych

Za korzystanie z naszego serwisu nie pobieramy żadnych opłat!

Dołącz do nas

Dodawaj nowe filmy, następnie twórz z nich kolekcje ulubionych!

Ukryj panel

Dla zarejestrowanych

Nie pamiętasz hasła?
Strona główna > Thriller

Thriller

Znaleziono 2212 filmy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Przeczucie / Premonition
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2007

Opis: Linda traci mê¿a w wypadku samochodowym. Jest w szoku, ale w jeszcze wiêksz¹ psychozê wpada, kiedy nastêpnego dnia jej m¹¿ pojawia siê w domu ca³y i zdrowy. Kobieta podejrzewa, ¿e wczeœniej dozna³a jakiegoœ z³u...

Liczba wyświetleń: 748

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Transsiberian
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2008

Opis: Trzymaj¹cy w napiêciu thriller, którego akcja toczy w pêdz¹cym z Chin do Moskwy poci¹gu kolei transsyberyjskiej. Jad¹cy nim dwaj rosyjscy milicjanci (Thomas Kretschmann i Ben Kingsley) staraj¹ siê rozwi¹zaæ zag...

Liczba wyświetleń: 658

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Efekt Motyla 2 - The Butterfly Effect 2
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2006

Opis: Efekt Motyla 2 to film opowiadaj¹cy historiê Nicka Larsona, który wracaj¹c z wycieczki ze swoj¹ dziewczyn¹ i znajomymi ulega wypadkowi drogowemu. W wypadku gin¹ wszyscy oprócz samego Nicka, który nie mo¿e otrz¹...

Liczba wyświetleń: 625

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Niepowstrzymany
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2010

Opis: Spektakularny film akcji w re¿yserii mistrza gatunku Tony'ego Scotta. Dwukrotny laureat Oscara Denzel Washington w roli pracownika kolei, który usi³uje zapobiec gro¿¹cej ska¿eniem na ogromn¹ skalê katastrofie p...

Liczba wyświetleń: 794

Dodane przez: Endriuk4
Średnia ocen:
Zdarzenie / The Happening
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2008

Opis: Wszystko zaczyna siê nagle, bez ostrze¿enia - w ci¹gu kilku minut wielkie amerykañskie miasta ogarnia epidemia dziwnych, przera¿aj¹cych samobójstw. Co jest przyczyn¹ tak drastycznych zmian w ludzkich zachowania...

Liczba wyświetleń: 758

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Fracture / Słaby Punkt
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2007

Opis: Asystent prokuratora okrêgowego wpl¹tuje siê w skomplikowan¹ pogoñ za niedosz³ym zabójc¹ swojej ¿ony, który zosta³ wypuszczony z aresztu w wyniku formalnych uchybieñ. Okazuje siê, ¿e psychika Crawforda jest tak...

Liczba wyświetleń: 861

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Pogrzebany / Buried
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2010

Opis: Paul jest Amerykaninem pracuj¹cym w Iraku. Po ataku przez grupê Irakijczyków budzi siê pogrzebany ¿ywcem w trumnie. Ma przy sobie tylko zapalniczkê i komórkê. Prowadzi wyœcig z czasem, aby unikn¹æ œmierci....

Liczba wyświetleń: 652

Dodane przez: kojak1962
Średnia ocen:
Szósty zmysł - The Sixth Sense
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 1999

Opis: Psycholog odkrywa, ¿e jeden z jego pacjentów, oœmioletni ch³opiec, posiad³ niezwyk³y dar, który pozwala mu komunikowaæ siê z umar³ymi. Jak siê wkrótce oka¿e, nie ka¿dy dar natury jest b³ogos³awieñstwem......

Liczba wyświetleń: 731

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Mgła
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2007

Opis: David Drayton (Thomas Jane) i jego synek Billy (Nathan Gamble) znaleŸli siê w licznej grupie mieszkañców miasteczka, którzy zostali uwiêzieni w supermarkecie z powodu tajemniczej mg³y. David jako pierwszy orien...

Liczba wyświetleń: 633

Dodane przez: Endriuk4
Średnia ocen:
Forsa / Cash
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2010

Opis: M³oda para znajduje teczkê, która po brzegi wype³niona jest pieniêdzmi. Nied³ugo po tym okazuje siê, ¿e gotówka jest w³asnoœci¹ mafii, która chce odzyskaæ swoj¹ nale¿noœæ. Pieniêdzmi zainteresowany jest tak¿e t...

Liczba wyświetleń: 721

Dodane przez: shejk
Średnia ocen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ostatnio dodane
Przyjaciele Eddiego / The Friends Of Eddie Coyle
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Młody Frankenstein - Young Frankenstein / Młody Frankenstein - Young Frankenstein

Pokaż szczegóły
Adwokat / The Counselor
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Najczęściej wyświetlane
Pacific Rim (2013)
sci-fi,Sensacja
Pokaż szczegóły
Gotowy na zemstę / London Heist
Thrillery,Akcja
Pokaż szczegóły
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy / Star Wars: The Force Awakens
sci-fi
Pokaż szczegóły
*W przeciągu ostatnich 7 dni
Najbardziej aktywni
waldi007
Filmów: 4562

Pokaż profil
Teidy
Filmów: 4556

Pokaż profil
anderson19
Filmów: 4488

Pokaż profil
Losowy film
Załoga G / G-Force
Akcja
Pokaż szczegóły