Nie posiadasz jeszcze konta?

DoPobrania.net

Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w naszym serwisie jest w 100% darmowa!

Żadnych opłat stałych

Za korzystanie z naszego serwisu nie pobieramy żadnych opłat!

Dołącz do nas

Dodawaj nowe filmy, następnie twórz z nich kolekcje ulubionych!

Ukryj panel

Dla zarejestrowanych

Nie pamiętasz hasła?
Strona główna > Horror

Horror

Znaleziono 2591 filmy

Wrota / The Gate
Gatunek: Horror

Rok wydania: 1987

Opis: Na ty³ach domu Glena zostaje usuniête ogromne, stare drzewo - pozostaje po nim równie ogromna, a w dodatku tajemnicza dziura. Glen z siostr¹ pozostaj¹ sami w domu przez 3 dni, gdy ich rodzice musz¹ na trochê wy...

Liczba wyświetleń: 693

Dodane przez: Kojak1962
Średnia ocen:
Dark Country
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2009

Opis: Para nowo¿eñców odbywa wymarzon¹ podró¿ poœlubn¹, jednak nie wszystko pójdzie tak jak zaplanowali. Na œrodku pustyni bêd¹ musieli rozwi¹zaæ problem zwi¹zany z pewnymi zw³okami...

Liczba wyświetleń: 590

Dodane przez:
Średnia ocen:
Paranormal activity
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2007

Opis: M³oda para podejrzewa, ¿e ich dom jest nawiedzony przez jak¹œ z³owrog¹ istotê. Organizuj¹ wiêc monitoring, aby uchwyciæ dowody na to, co siê dzieje, kiedy œpi¹. Ich nagrania z monitoringu oraz amatorskich filmó...

Liczba wyświetleń: 879

Dodane przez:
Średnia ocen:
Saw VI / Piła VI
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2009

Opis: Agent specjalny Peter Strahm nie ¿yje, a detektyw Hoffmann sta³ siê niepokonanym nastêpc¹ Jigsawa. Jednak, kiedy FBI zbli¿a siê do Hoffmanna, jest on zmuszony do ustawienia nowej œmiercionoœnej gry, a wielki pl...

Liczba wyświetleń: 756

Dodane przez:
Średnia ocen:
Œmiertelny rejs, Deep Rising
Gatunek: Horror

Rok wydania: 1998

Opis: Statek pasa¿erski p³yn¹cy przez Morze Chiñskie zostaje zaatakowany przez jadowite wê¿e morskie. Œmiercionoœne stworzenia przedostaj¹ siê na pok³ad i masakruj¹ ludzi. Z pomoc¹ przybywa za³oga statku przemytnicze...

Liczba wyświetleń: 540

Dodane przez: Endriuk4
Średnia ocen:
Nawiedzony / Haunted
Gatunek: Horror

Rok wydania: 1995

Opis: "NAWIEDZONY" to przera¿aj¹ca opowieœæ o zjawiskach nadprzyrodzonych, klasyczna historia o mrocznych tajemnicach i romantycznej mi³oœci. Aidan Quinn gra rolê profesora parapsychologii Davida Asha, cz³owieka, na ...

Liczba wyświetleń: 608

Dodane przez:
Średnia ocen:
Nieodebrane połączenie / One Missed Call
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2008

Opis: Opowieœæ o dziewczynie, której przyjaciele zaczynaj¹ gin¹æ w tajemniczych okolicznoœciach. Wczeœniej jednak dostaj¹ esemesa informuj¹cego o wiadomoœci pozostawionej w ich skrzynce g³osowej. To nagranie zawsze...

Liczba wyświetleń: 637

Dodane przez:
Średnia ocen:
Zniknięcia / The Disappeared
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2008

Opis: ¯ycie Matthew jest zniszczone po znikniêciu jego brata, Toma. Ojciec Matthew, Jake, opuœci³ go, by opiekowaæ siê Tomem. Samotny ch³opak czuje teraz odpowiedzialnoœæ, zaœ ojciec próbuje powstrzymaæ gniew i winê,...

Liczba wyświetleń: 931

Dodane przez: kojak1962
Średnia ocen:
Daybreakers: Œwit / Daybreakers
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2009

Opis: Rok 2016. Minê³o 10 lat od chwili kiedy tajemnicza choroba zmienia ludzi w wampiry. S¹ oni chwytani i hodowani jak zwierzêta, które maj¹ dostarczaæ ¿yciodajny pokarm. ¯ycie nowych istot uzale¿nione jest od dost...

Liczba wyświetleń: 1120

Dodane przez: kojak1962
Średnia ocen:
Kult / The Wicker Man
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2006

Opis: Szeryf Edward Malus (Nicolas Cage) ma za sob¹ traumatyczne prze¿ycia, o których bardzo chce zapomnieæ. Kiedyœ niechc¹cy przyczyni³ siê do œmierci ma³ej dziewczynki. Byæ mo¿e los pozwoli mu jednak odkupiæ swoje ...

Liczba wyświetleń: 679

Dodane przez:
Średnia ocen:
Ostatnio dodane
Przyjaciele Eddiego / The Friends Of Eddie Coyle
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Młody Frankenstein - Young Frankenstein / Młody Frankenstein - Young Frankenstein

Pokaż szczegóły
Adwokat / The Counselor
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Najczęściej wyświetlane
Pacific Rim (2013)
sci-fi,Sensacja
Pokaż szczegóły
Gotowy na zemstę / London Heist
Thrillery,Akcja
Pokaż szczegóły
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy / Star Wars: The Force Awakens
sci-fi
Pokaż szczegóły
*W przeciągu ostatnich 7 dni
Najbardziej aktywni
waldi007
Filmów: 4562

Pokaż profil
Teidy
Filmów: 4556

Pokaż profil
anderson19
Filmów: 4488

Pokaż profil
Losowy film
Przeboje i Oldboje / Revival
Komedia
Pokaż szczegóły