Nie posiadasz jeszcze konta?

DoPobrania.net

Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w naszym serwisie jest w 100% darmowa!

Żadnych opłat stałych

Za korzystanie z naszego serwisu nie pobieramy żadnych opłat!

Dołącz do nas

Dodawaj nowe filmy, następnie twórz z nich kolekcje ulubionych!

Ukryj panel

Dla zarejestrowanych

Nie pamiętasz hasła?
Strona główna > Dokument

Dokument

Znaleziono 423 filmy
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Powrót do teraŸniejszości / Back to the Present
Gatunek: Dokumentalny

Rok wydania: 2015

Opis: W drugiej czêœci "Powrotu do przysz³oœci" doktor Brown i Marty McFly przenosz¹ siê do roku 2015 - krainy lataj¹cych samochodów. W programie dowiemy siê, na ile film odzwierciedla dzisiejsze realia....

Liczba wyświetleń: 411

Dodane przez: anderson19
Średnia ocen:
Meteory - groŸba z nieba / Meteor Menace
Gatunek: Dokumentalny

Rok wydania: 2013

Opis: 15 lutego 2013 roku niedaleko miejscowoœci Czelabiñsk w Rosji spad³ deszcz meteorytów. Lec¹cy przez atmosferê superbolid spowodowa³ znaczne straty, uszkadzaj¹c ponad 7 tys. budynków i powoduj¹c obra¿enia u oko³...

Liczba wyświetleń: 549

Dodane przez: anderson19
Średnia ocen:
Legenda Jeziora łabędziego / Le Lac des Cygnes, Une Legende
Gatunek: Dokumentalny

Rok wydania: 2014

Opis: Dokument prezentuje historiê licznych adaptacji "Jeziora ³abêdziego" - baletu, do którego muzykê skomponowa³ Piotr Czajkowski, a którego premiera mia³a miejsce 4 marca 1877 roku.

Liczba wyświetleń: 565

Dodane przez: Teidy
Średnia ocen:
Latając nad Alaską / The Unrideables: Alaska Range
Gatunek: Dokumentalny

Rok wydania: 2015

Opis: Opowieœæ o pasjonatach speedridingu, czyli po³¹czenia narciarstwa z lataniem na paralotniach. Œmia³kowie bardzo ryzykuj¹, szybuj¹c nad ska³ami, urwiskami czy stromymi stokami górskimi. Jon Devore wraz z grup¹ œ...

Liczba wyświetleń: 483

Dodane przez: Teidy
Średnia ocen:
Polowanie na czarownice / War on witche
Gatunek: Dokumentalny

Rok wydania: 2012

Opis: Pod koniec XVI stulecia w ca³ej Europie urz¹dzano polowania na czarownice. Anglia i Szkocja zdawa³y siê jednak wolne od tego procederu - do czasu, a¿ na tronie zasiad³ król Jakub I. W³adca rozpocz¹³ swoj¹ w³asn...

Liczba wyświetleń: 672

Dodane przez: Teidy
Średnia ocen:
Mount Everest Uchwyciæ niemożliwe / Everest: Shooting the Impossible
Gatunek: Dokumentalny

Rok wydania: 2011

Opis: Film ukazuje kulisy powstawania dokumentu o George'u Mallorym, jednym z najwybitniejszych alpinistów, i jego wysi³kach o tytu³ pierwszego zdobywcy Mount Everestu.

Liczba wyświetleń: 517

Dodane przez: anderson19
Średnia ocen:
Polowanie na Hitlera / Hunting Hitler
Gatunek: Dokumentalny

Rok wydania: 2015

Opis: W 2014 roku FBI odkry³o, ¿e przywódca III Rzeszy móg³ nie pope³niæ samobójstwa, lecz schroniæ siê w Ameryce Po³udniowej. Co wiêcej, Barack Obama odtajni³ ponad 700 stron akt dotycz¹cych poszukiwañ Führera po wo...

Liczba wyświetleń: 591

Dodane przez: anderson19
Średnia ocen:
Chłopaki do wzięcia (Sezon 8)
Gatunek: Paradokument

Rok wydania: 2015

Opis: M³odzi mieszkañcy ma³ych miasteczek i wsi poszukuj¹ partnerek na ca³e ¿ycie. S¹ w trudnej sytuacji, bo wiêkszoœæ dziewczyn, które znali ze szkó³, wyjecha³y do pracy do wiêkszych miast. One ju¿ nie wróc¹, zosta³...

Liczba wyświetleń: 476

Dodane przez: Teidy
Średnia ocen:
Zaginiona Ksiega Nostradamusa
Gatunek: Dokumentalny

Rok wydania: 2007

Opis: Przepowiednia Malachiasza przez 400 lat, a¿ do koñca XX wieku, spoczywa³a w ukryciu. Spróbujemy dowiedzieæ siê, czy jest to zaginiona ksiêga Nostradamusa

Liczba wyświetleń: 472

Dodane przez: Teidy
Średnia ocen:
Maroko Przeszłośæ i Przyszłośæ / Destination Maroc
Gatunek: Dokumentalny

Rok wydania: 2010

Opis: Dokumentalna podró¿ po Maroku, które ³¹czy w sobie trzy tysi¹ce lat historii, siedem ró¿nych klimatów i mo¿e pochwaliæ siê czterema imponuj¹cymi miastami oraz cudown¹ piaszczyst¹ pla¿¹ ci¹gn¹ca siê przez setki ...

Liczba wyświetleń: 364

Dodane przez: waldi007
Średnia ocen:
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ostatnio dodane
Żelazny rycerz
Romans,Przygodowy,Akcja
Pokaż szczegóły
Żelazny rycerz 2
Akcja,Przygodowy
Pokaż szczegóły
Wyścig z czasem
Akcja,Thriller,Sci-Fi
Pokaż szczegóły
Najczęściej wyświetlane
Pacific Rim (2013)
sci-fi,Sensacja
Pokaż szczegóły
Gotowy na zemstę / London Heist
Thrillery,Akcja
Pokaż szczegóły
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy / Star Wars: The Force Awakens
sci-fi
Pokaż szczegóły
*W przeciągu ostatnich 7 dni
Najbardziej aktywni
waldi007
Filmów: 4562

Pokaż profil
Teidy
Filmów: 4556

Pokaż profil
anderson19
Filmów: 4488

Pokaż profil
Losowy film
Iceman: Historia mordercy / The Iceman
Dramat
Pokaż szczegóły